Paljas kallio lähikuvassa, sininen meri ja taivas siintävät sen takana.

Utopia esittävän taiteen vapaasta kentästä


HTT skrift on Hangö Teaterträffin verkkojulkaisu. Vuoden 2021 aikana HTT skrift keskittyy julkaisemaan tekstejä, joissa tartutaan vapaan kentän koronan ja hallitustoimien kiristämään tilanteeseen. Ääneen pääsevät erilaiset tekijät ja näkökulmat ja aihetta tarkastellaan taiteen kentän monimuotoisista työrooleista ja positioista käsin. Sarjan aloittaa Hangö Teaterträffin työryhmän ideoima utopia siitä, miltä esittävän taiteen kentän tulisi tulevaisuudessa näyttää.

Utopia esittävän taiteen vapaasta kentästä

Vapaa kenttä tarjoaa tukiverkostoja, vertaistukea ja yhteisöllisyyttä, joita sitä ympäröivät rakenteet mahdollistavat ja tukevat.

Vapaus tarkoittaa vapautta tehdä ja kokeilla taiteen äärellä, myös riskinottoa, mutta ei vapautta taloudellisesta turvasta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta.

Kilpailuasetelman sijaan suositaan yhdessä tekemistä sekä tiedon ja resurssien jakamista.

Kentän uusimmat tekijät tulevat sisään systeemiin, joka mahdollistaa rohkeutta. He saavat resursseja, tilaisuuksia ja tukea harjoittaa ja tutkia omaa praktiikkaansa.

Kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistuotantoja tehdään entistä enemmän ja monimuotoisemmin, ne syntyvät partnereiden välisestä uteliaisuudesta eivätkä rahoitusjärjestelmän pakottamina.

Yhteistyötä arvostetaan ja harjoitetaan myös vapaan kentän ulkopuolella. Instituutioiden ja vapaan kentän välinen yhteistyö on oikeudenmukaista, eikä se perustu pelkästään isompien organisaatioiden ehdoille ja rakenteille.

Uusia, kestäviä kansainvälisiä verkostoja rahoitetaan. Rahoitusmuodot tunnistavat, että kansainvälisyys ei tarkoita pelkästään matkustamista ja ulkomaan keikkailua.

Kaupungit ja kunnat antavat taiteilijoiden käyttöön tiloja, joissa on mahdollista harjoitella ja toteuttaa pieniä esityksiä ja työpajoja, jolloin vapaan kentän toimijan on helpompi kokeilla, epäonnistua ja kehittyä työssään.

Myös liikeyritykset ja muut tiloja omistavat tahot tarjoavat tyhjää tilaa taiteen harjoittelu- ja esityskäyttöön. Tätä kutsutaan mesenoimiseksi ja se nostaa brändien arvoa.

Vapaan kentän toimijoilla on yhteinen esitystekniikan osuuskunta tai muu lainaamo, joka pohjaa kiertotalouteen: lavasteet, puvustot, tarpeistot säilötään ja uudelleenkäytetään ilmaiseksi tai kohtuuhintaisesti.

Myös instituutiot avaavat resurssinsa kuten lavaste- ja puvustolainaamonsa vapaan kentän käyttöön entistä avoimemmin.

Tarjolla on teknisiä residenssejä, joissa on puitteet tehdä ääni-, valo- ja lavastusteknisiä kokeiluja kunnianhimoisestikin.

Vapaalta kentältä löytyy uskallusta tehdä asioita ja ottaa riskejä, koska kentällä toimivat tietävät, että tukiverkosto on olemassa ja että taidetta ja kulttuuria arvostetaan.

On myös uskallusta sitoutua riskejä ottaviin taiteilijoihin. Taiteilijoilla on lupa ja mahdollisuus olla hitaita, herkkiä ja vaativia vastuullisesti.

Tunnistetaan, että taiteella on itseisarvo. Tunnistetaan, että taidekenttä on moniääninen.

Ekologisesti kestävät rakenteet ovat tärkeä osa vapaan kentän toimintaa. Resursseja on tarpeeksi, jotta myös taiteen kenttä voi auttaa ilmastokriisin selättämisessä.

Vapaalla kentällä on mahdollista tehdä teoksia pitkäjänteisesti ja syventyen. Hallinnon pätkä-, osa-aika- ja silpputyö muuttuu kestäviksi kokonaisuuksiksi.

Alalla on ymmärretty tuottajien merkitys osana yhteisöjä ja työryhmiä, parhaimmillaan jopa osana taiteellista suunnittelua.

Myös tuotannollisilla henkilöillä on mahdollisuus olla hitaita, herkkiä ja vaativia vastuullisesti.

Kentällä tunnistetaan, että työ on työtä: sitä tehdään työajalla, se mahdollistaa lepoa ja elpymistä, ei vain päivästä toiseen selviytymistä. Se tunnistetaan työksi viranomaistahoilla.

Apurahoja myönnetään riittävästi ja ne kerryttävät sosiaaliturvaa ja eläkettä.

Kulttuurijournalismi on tutkivaa, uutta luovaa ja katsojalähtöistä. Tutkiva journalismi on osa kulttuurijournalismia, se tutkii ja tarttuu väärinkäytöksiin ja osallistuu kulttuuripolitiikkaan. Kulttuuri nähdään myös politiikan ja talouden asiana toimituksissa.

Taideritiikki ei pelkää uutta ja nousevalle taiteelle löytyy palstatilaa sekä monimuotoisia, uteliaita kirjoittajia.

Taiteen kentällä vallitsee ilmapiiri, joka on avoin ja kunnioittava. Päättäjät, rahoittajat ja koko yhteiskunta ymmärtävät paremmin, miten vapaa kenttä käytännössä toimii, miten asiat etenevät ja millä vauhdilla.

Asioista voi keskustella rauhallisesti ja avoimesti, omat ja toisen tunteet huomioon ottaen.

Kapitalismi ei enää aja kenttää ahdinkoon. Uuden muuttuneen yhteiskunnan avulla ekokatastrofi selätetään ja taiteen uusi kukoistus alkaa.


Utopia esittävän taiteen vapaasta kentästä on osa Viestejä vapaalta kentältä -nimistä sarjaa, joka koostuu toisiinsa linkittyvistä, huokoisista teksteistä. Sarjassa käsitellään vapaan kentän realiteetteja ja sen kautta pyritään avaamaan kentän kipukohtia ja kenties jopa tarjoamaan ratkaisuja.