Strategi 2023–2027

Under 2022 utarbetades en strategi för femårsperioden 2023–2027. Strategin godkändes av festivalens styrelse den 20.4.2022.

Mission

Hangö Teaterträff är en finlandssvensk scenkonstorganisation som möjliggör och påverkar teaterkonst på lokal och internationell nivå. Hangö Teaterträffs huvuduppgift är att ordna en årlig teaterfestival som djärvt skapar utrymme för konst som breddar teaterbegreppet. 

Värden

Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet ska genomsyra vår verksamhet och våra beslut. Vi inser att detta innebär vissa kompromisser då vi samtidigt strävar till att skapa en internationell teaterfestival. Detta är en fråga vi söker kreativa lösningar på och utforskar inom vår verksamhet tillsammans med hela fältet.

Social hållbarhet är ett redskap för att organisera vår verksamhet. Hangö Teaterträff är en arbetsplats, där vi stöder varandra inom strukturer som stöder vårt arbete. Vi vet vad vår arbetsbild är och vad som förväntas av oss. Vi kommunicerar tydligt och arbetar med framförhållning. Social hållbarhet speglar vårt förhållande till samhället. 

Etisk hållbarhet är ett sätt att relatera till våra konstnärer. Konstfältet består av prekära arbetsförhållanden, vår verksamhet motarbetar detta. Vi skapar långsiktiga förhållanden med konstnärer och delar med oss av den kunskap och de resurser vi har. Vi ser oss som en aktör, som har makt och således också ansvar. Vi granskar vår verksamhet och söker de redskap vi behöver för att främja konstens mångfald och konstnärernas möjligheter att utöva sin konst. 

Öppenhet

Vi öppnar upp våra processer och kommunicerar dem tydligt utåt. Festivalen är ett sammanhang där en kan delta på olika nivåer, genom olika engagemang. Vi gör festivalen tillsammans. Våra beslutsprocesser är transparenta inom organisationen.

Vänlighet

Vi är en vänlig organisation. Vi möter oss själva och varandra med vänlighet. Vi 

konkurrerar inte, utan stöder varandra, våra konstnärer, våra kolleger. Vänlighet hjälper inte mot dåliga strukturer, men vänlighet skapar möjligheter att ändra dem tillsammans. 

Vision

Ett vitalt och välmående teaterfält. 

Strategiska målsättningar

Välmående organisation 

Vi arbetar för och med en stabil och framförhållande ekonomi, som möjliggör längre produktionsprocesser. Vi har verksamhet året runt och söker medel för att öka vår ekonomi enligt detta. 

Vi utforskar dialogen mellan det kuratoriella och produktionella och strävar efter att skapa ideala förhållanden för konst. Vi förbättrar ledarskapets beslutsfattning, så att vi fattar genomtänkta beslut som främjar verksamheten långsiktigt. Vi gör tidsplaner och håller dem. Vi skapar strukturer, som garanterar arbetsro och utrymme för diskussion. Vi skapar tydliga arbetsbilder, som vi analyserar, preciserar och fördjupar. Vi är modiga att testa på det som är nytt och ser eventuella misstag som ett tillfälle att lära oss. Vi är en flexibel organisation där utveckling är en del av verksamheten. 

Vi har ett året runt ledarskap som består av: 

 • verksamhetsledare
 • konstnärlig ledning för en bestämd period och som har minst 6 månaders arbetstid årligen. 

Vi strävar efter långa arbetsförhållanden med vårt team, som består av:

 • informatör
 • producent
 • teknisk producent.

Festival som är mycket 

Hangö Teaterträff en festival, men också mycket mera. Vi har verksamhet året om. Vi initierar och deltar i projekt. Vi stöder initiativ som inte har plats i andra etablerade sammanhang. Vi deltar aktivt i den samtida teaterdiskursen och kulturpolitiken. Vi samarbetar brett och mångfaldigt. Vi skapar nätverk lokalt och internationellt och initierar nya verksamheter tillsammans. 

Hangö Teaterträff är det finlandssvenska teaterfältets enda återkommande festival. Vi har en sammanförande roll som vi värnar om genom att vara en gemenskap för konstnärerna, teknikerna, producenterna, volontärerna, publiken. I och med att organisationsstrukturen är klar och värderingar som öppenhet och vänlighet genomsyrar verksamheten, är HTT en festival där en trivs och vill vara.

Vi är en aktiv röst på och för det inhemska och finlandssvenska teaterfältet. HTT Skrift är en början av en fortsatt diskussion på fältet.

Vi fortsätter med initiativet att skapa nya produktionsförhållanden för det fria fältet genom projekt. Kulkue och det nyligen utexaminerades projekt är en start på det. 

Vi utreder dynamiken mellan festival och platsen den arrangeras på. En hurudan festival kan göras på en hurudan plats? Är Hangö den ideala platsen för festivalen? 

Projektområden under de närmaste åren:

 • publikarbete
 • barn i festivalen
 • diskursprojekt: sommarskola i samarbete med Hangö sommaruni med flera
 • lokalt året runt projekt: en konstnär 
 • produktionsförhållanden inom det fria fältet: KULKUE, TAIKE

Vi blir partner i ett nordiskt och ett EU projekt under de kommande fem åren.

Konsten som egenvärde

Allt vi gör är relaterat till konstens egenvärde. Vi gör kuratoriella beslut utgående från verken, inte hurudant mervärde de skapar. 

Konsten är ett mål, inte ett verktyg. Hangö Teaterträff finns för att stöda detta. Kuratering är val och att vårda och vara en följeslagare för konsten, dess skapare och publiken. Vi är i en position där vi årligen väljer ut konstnärer och samarbetspartner och utövar därmed ett visst inflytande på fältet. Genom att utveckla och arbeta för strukturer för det fria fältet når vi i längden ett stort antal konstnärer och stöder teaterkonstens egenart och livskraftiga utveckling. 

Till konstens egenvärde hör att alla skall ha lika rätt och möjlighet att njuta av konsten.

Tillgänglighet ser vi som en process och ett värde som genomsyrar allt vad vi gör.

Strategiska åtgärder 

 • Vi söker finansiering brett och strategiskt. 
 • Vi förtydligar budgeteringen.
 • Vi kommunicerar aktivt med våra bidragsgivare och strävar efter att slå fast budgeten året innan. 
 • Vi har anställningar långsiktigt och året runt.
 • Vi stöder personalens fortbildning.
 • Vi är öppna om vad vi saknar kunskap för och lär oss aktivt mera med de resurser vi har.
 • Vi har utvecklingssamtal med personalen.
 • Vi satsar på personalens trivsel.
 • Vi har tydliga ansvarsområden och skapar plats för diskussion och delaktighet. 
 • Vi gör besluten transparenta och följer systematiskt upp dem.
 • Vi planerar med framförhållning för flera år framåt.
 • Vi skapar en årsklocka som stöder vår verksamhet. 
 • Vi identifierar relevanta projektområden för fleråriga projekt.
 • Vi söker aktivt samarbetspartners.
 • Utvecklingen av organisationen och festivalen är en del av verksamheten.
 • Vi utvecklar vår interna och externa kommunikation
 • Vi skapar en tydlig produktionsmodell, som preciseras år för år. 
 • Vi har en 1,5 års produktionscykel per festival. 
 • Programmet är färdigt i januari.
 • Utrymmena är en del av kurateringen.
 • Vi satsar på mentorering för konstnärer.
 • Vi bjuder in utomstående kuratorer för specifika områden (barnprogram, klubb)
 • Vi samproducerar verk.